Hrvatska samouprava „Stipan Blažetin” je samoupravno tijelo koje je konstituirano sukladno volji birača 2006. godine na temelju Zakona o pravima etničkih i nacionalnih manjina (LXXVII.) iz 1993. godine.
Njegove dužnosti do tada je obavljala tzv. «većinska (lokalna) samouprava».
Glavni ciljevi i zadaće narodnosna samouprave su definirani u njezinom Programu za pojedine godine. Najvažniji od njih su sljedeći:

 • Očuvanje i razvijanje lokalne jezične kulture (prema tradiciji lokalnog izričaja)      
 • Pronalaženje i stručna obrada ostataka materijalne kulture 
 • Pronalaženje i očuvanje duhovnih dobara  
 • Jačanje nacionalnog identiteta i razvijanje jezične kulture naraštaja koji dolazi   
 • Upoznavanje i njegovanje povijesnih tradicija 
 • Uspostavljanje i razvijanje kulturnih i športskih veza sa matičnom zemljom  
 • Njegovanje i razvijanje vjerske baštine 
 • Podupiranje učenika (studenata) koji uče (studiraju) hrvatski jezik na visokim školama, sveučilištima 
 • Uspostavljanje i unapređenje dobrih odnosa s narodnosnim samoupravama u regiji te sa državnom samoupravom (sa inim samoupravama)  
 • Podizanje ugleda samouprave u regiji i izvan nje 

Kako bi narodnosna samouprava te svoje ciljeve mogla i ostvariti, svake godine organizira razne priredbe i manifestacije čija je svrha poticanje kulturnog i društvenog života u našem mjestu, uključivanje što većeg broja sumještana, prvenstveno mladih u naše kulturne i obrazovne programe.
Pozivamo Vas na suradnju kako bi zajedničkim nastojanjima postigli da naša zajednica opstane i das bude još čvršća.


 

A „Blazsetin István” Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény alapján, a választók bizalmából 2006-ban létrejött önkormányzati szervezet.
Feladatkörét addig az ún. „többségi”, helyi önkormányzat látta el.
A nemzetiségi önkormányzat céljait, feladatait az egyes évekre kidolgozott Programok tartalmazzák. Ezek közül a legfontosabbak:

 • A helyi horvátság anyanyelvi kultúrájának megőrzése és fejlesztése (különös tekintettel a helyi horvát nyelv hagyományaira) 
 • A tárgyi kultúra emlékeinek felkutatása, szakmai feldolgozása 
 • A szellemi kultúra kincsinek felkutatása, megőrzése, gyarapítása  
 • A felnövekvő nemzedék önazonosság-tudatának megerősítése, nyelvi kultúrájának fejlesztése  
 • Történelmi hagyományaink megismerése, ápolása  
 • Kulturális, művelődési és sportkapcsolatok kiépítése és fejlesztése az anyaországgal    
 • A hitélet horvát nemzetiségi elemeinek ápolása és fejlesztése 
 • Főiskolán, egyetemen horvát nyelvi képzésben részesülő hallgatók támogatása 
 • Jó kapcsolatok kialakítása, fejlesztése a térségben megalakult nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint az országos horvát önkormányzattal (esetleg más önkormányzatokkal)
 • Az önkormányzat és a település népszerűsítése, jó hírének emelése a régón belül és azon túl      

Ahhoz, hogy az önkormányzat ezeket a célokat meg is valósíthassa, évenkénti rendszerességgel szervez olyan rendezvényeket és programokat, amelyeknek céljai között szerepel a helyi kulturális és társadalmi élet fellendítése, a helyi lakosság minél szélesebb rétegeinek, elsősorban a fiataloknak a bekapcsolása a kulturális és művelődési programokba.  
Közösségünk megtartása és erősítése érdekében számítunk az Önök együttműködésére is.  


 

Stipan Blažetin

1941- 2001

 

 

Stipan Blažetin bio je pedagog, književnik, istaknuta ličnost društvenog života Hrvata u Mađarskoj. Bio je pedagog i ravnatelj osnovne škole u Serdahelu i referent za hrvatsko narodnosno školstvo u Mađarskoj. Četrdeset godina je  djelovao među pomurskim Hrvatima na društvenom, kulturnom i športskom polju. Cijeli svoj život je posvetio uzdizanju Hrvata u Mađarskoj.
Stipan Blažetin književnik, pedagog rođen je 24. listopada 1941. godine u bačkom selu Santovu.(Hercegszántó).
Osnovnu školu je pohađao u rodnome mjestu, maturirao je u budimpeštanskoj hrvatskosrpskoj učiteljskoj školi, diplomirao u Pečuhu i Budimpešti.
S učiteljskom diplomom dolazi u Serdahel 1959. godine, gdje radi kao učitelj, doravnatelj i ravnatelj škole do 1997.godine, zatim postane znanstveni istražitelj pri Državnom zavodu javnog obrazovanja (OKI) i savjetnik za hrvatsko školstvo kod Hrvatske državne samouprave. Kroz svoj pedagoški rad bavio se metodikom nastave hrvatskoga jezika , sudjelovao u izradi nastavnih  planova i programa, autor je nekoliko udžbenika. Bio je među utemeljiteljima Nogometnog kluba u Serdahelu, voditelj KUD-a Mura, organizirao je niz usavršavanja za pedagoge, dječje tabore, književne susrete, mnogo je radio na uspostavljanju suradnje preko granice s Goričanom, Nedelišćem itd.
Uz mnoge vrijedne nagrade za svoj pedagoški rad je 1981. godine dobio nagradu „Apáczai Csere János”. Nagrađen je Redom hrvatskog pletera R. Hrvatske 1997.g.
Pisao je pjesme, prozu i igrokaze za djecu i odrasle.
1989. godine je primljen u Društvo hrvatskih književnika.
Preminuo 26. ožujka 2001. godine u Pečuhu.

Književna djela

 • Srce na dlanu – pjesme (1981)
 • Bodoljaši – roman (19869
 • Tralala, tralala, propjevala svirala – dječje pjesme (1991)
 • Korenje – drame (1998)
 • Suncu u oči – pjesme (1999)
 • Na istom kolosijeku – izabrane pjesme  (2011)

Djela u antologijama

 • U kolo  (1969)
 • Sunčana polja (1980)
 • Visszhang (1983) – mađarske pjesme
 • Lijet Ikara (1990)
 • Pjesništvo Hrvata u Mađarskoj (1992)
 • Antologija hrvatske dječje poezije (1994)
 • Rasuto biserje (2002)
 • Sjajna igra (2010)

Djela u raznim izdanjima

 • Narodne novine
 • Hrvatski glasnik
 • Narodni kalendar
 • Hrvatski kalendar
 • Hrvatski katolički kalendar (1993)
 • Svijet igre 4. – čitanka (2005)

Pedagoška pomagala

 • Naš jezik 2. 3. 4. – udžbenici
 • Radna bilježnica  3. 4.
 • Putovanje u grad slova – društvena igra
 • Vesna – priručnik za djecu

 

Izbor iz djela Stipana Blažetina

 

Djela vezana uz rodni kraj

 • Bodoljaši – roman
 • Pjesma o rodnom selu
 • Moja je majka

Dječje pjesme

 • Roda i moda
 • Micko i Gricko
 • Ukraj puta, ukraj ceste
 • U logoru u Baru

Pjesme o prirodi

 • Visibaba
 • Proljeće nose
 • Jesen
 • Berba

Pjesme o školskom životu

 • Što se piše velikim početnim slovom
 • Znam
 • Moje škole
 • Kućni red

Pjesme o Pomurju

 • Pomurje
 • Mura
 • Hoška

Pjesme o Hrvatskoj

 • Razglednice iz Zagreba
 • Ilica
 • Tržnica
 • Pjesme sa Jadrana

Pjesme o obitelji

 • Kad djed i baka dođe
 • Traktor i Tomislav
 • Četvorostruki dida

Misaone i ljubavne pjesme

 • Sreća
 • Noćas sam bio mjesec
 • Doći će jednom dan
 • Varam ja cijeli svijet
 • Dođu takvi trenuci
 • Razmišljanja
 • Utjeha kiše

Drame

 • Korenje
 • Bila jednom ljubav jedna
 • Ima jedan razred, ima jedan sat
 • Medvjed, svinja i lisica
 • Djed i repa
 • Dva gramziva medvjeda,